zlobek miejski zabrze

Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
(informacja ogólna dla pracowników, podopiecznych i ich Rodziców/Opiekunów prawnych oraz pozostałych kontrahentów)
Niniejszy dokument został sporządzony w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z
art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.
Zasady opisane w niniejszym dokumencie obowiązują od dnia 25.05.2018r.
§1 Administrator danych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Miejski w Zabrzu , numer NIP: 648-23-24-358 (dalej zwany Administratorem)
2. W sprawach związanych z RODO, dane kontaktowe to:
– Listownie: Zabrze 41-800 ; ul. Buchenwaldczyków 32
– E-mail: zlobekmiejskidyrekcja@op.pl
– Telefon: 884 956 297

 

§2 Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 4 ust.1 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
2. Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów i uzyskane podczas bieżącej współpracy. W szczególności są to dane osobowe wymienione poniżej:
1. Imię (imiona) i nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko, nazwa i siedziba zakładu pracy.
2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, adres oddziałów, numer rachunku bankowego.

 

§3 Przetwarzanie danych
1. Zgodnie z art.4 ust.2 RODO „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechniania lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
2. Administrator przetwarza dane w celach wyszczególnionych poniżej:
1. Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa usług, w tym w szczególności:
a. Sprawowania opieki nad powierzonym nam dzieckiem/-ćmi.
b. Realizacji płatności.
c. Realizacji obsługi skarg i wniosków.
d. Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania rachunków, faktur i ich przechowywania oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych.

e. Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych.
3. Administrator zobowiązuje się do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa pozwalających odpowiednio chronić Państwa dane osobowe.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.

 

§4 Przekazywanie danych
1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. bankom, instytucjom windykacyjnym, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne.
Państwa dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podmioty do których dane zostaną przekazane na mocy zawartych z Administratorem umów stosować będą odpowiednie środki bezpieczeństwa w tym techniczne i organizacyjne, służące ochronie danych osobowych oraz przetwarzać te dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora.
2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym innych świadczeń.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Przetwarzającego dane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.

 

§5 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
W zakresie ochrony danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia. Są to:
1. Prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO.
2. Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO.
3. Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
6. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
7. Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO

 

§6 Realizacja uprawnień i skargi
1. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
2. Osoba, której dane dotyczą może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownej informacji poprzez e-mail na adres zlobekmiejskidyrekcja@op.pl lub tradycyjnie w sposób listowny na adres podany w §1.
3. Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie w zakresie podjętych działań.

 

§7 Zmiany w polityce ochrony danych
Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i korekt w niniejszej polityce ochrony danych. Aktualne brzmienie zapisów o polityce ochrony danych jest dostępne pod adresem: https://www.bip.um.zabrze.pl/