zlobek miejski zabrze

Oferty pracy

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zabrzu ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko administracyjne – kadrowo – księgowe

 

 1. Miejsce wykonywania pracy
  Żłobek Miejski w Zabrzu ul. Buchenwaldczyków 32
 2. Warunki pracy:
  – praca biurowa w siedzibie Żłobka Miejskiego w Zabrzu; w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na 2 piętrze budynku
  – praca w systemie dziennym (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30-15.30
  – praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, skaner, drukarka, telefon, faks,niszczarka)
  – praca przy monitorze powyżej 4 godzin
  – oświetlenie sztuczne i naturalne
  – praca z bazami danych i programami specjalistycznymi
  – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy i podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 3. Niezbędne wymagania:
  – minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  – wykształcenie minimum średnie
  – znajomość ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
  – znajomości przepisów płacowych i rozliczeń związanych z uposażeniem pracowników
  – bardzo dobra znajomość programów MS Office: Excel, Word
 4. Pożądane wymagania:
  – uczciwość
  – sumienność
  – pracowitość
  – skrupulatność
  – rzetelność
 5. Zadania wykonywane na stanowisku:
  – prowadzenie projektów unijnych
  – prowadzenie ewidencji księgowych
  – uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej
  – prowadzenie i uzgadnianie sald z kontrahentami
  – prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
  – naliczanie wynagrodzeń
  – deklaracje ZUS
  – deklaracje PIT, VAT
  – deklaracje GUS
 6. Wymagane dokumenty:
  – list motywacyjny
  – CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
  – kwestionariusz osobowy
  – kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
  – oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  – oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 7. Terminy i miejsce składania dokumentów:
  – dokumenty należy złożyć do 04 czerwca 2019 r.
 8. Inne informacje:
  – list motywacyjny i CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą
  – w przypadku składania kopii dokumentów na każdej zapisanej stronie kandydat/kandydatka musi umieścić adnotację „Potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz datę i własnoręczny podpis
  – kandydaci proszeni są o podanie na liście motywacyjnym numeru telefonu kontaktowego i w przypadku posiadania adresu e-mail
  – dokumenty kandydata, który zostanie wybrany procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych
  – proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 3 100,00 brutto
 9. Przewidywany termin zatrudnienia 10.06.2019r.
 10. Dane osobowe klauzula informacyjna:
  • Administrator danych
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Miejski w Zabrzu reprezentowany przez Panią Dyrektor Jadwigę Szterk, numer NIP: 648-23-24-358 (dalej zwany Administratorem)
  2. W sprawach związanych z RODO, dane kontaktowe to:
   rn Listownie: Zabrze 41-800; ul. Buchenwaldczyków 32
   rn E-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl
  • Dane osobowe
   Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji.
  • Przetwarzanie danych
   Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  • Przekazywanie danych
   Odbiorcą danych jest Żłobek Miejski w Zabrzu i dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą przez Przetwarzającego przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   Prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO.
   Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO.
   Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO.
   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
   Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
   Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
   Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO.

 

Dokumenty kandydatów należy złożyć osobiście w tymczasowej siedzibie Żłobka Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 198.