Projekty

Dofinansowanie żłobka z programu Maluch+ 2022-2029

Miasto Zabrze otrzymało środki na realizację zadania Dofinasowanie żłobka z programu Maluch+2022-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.  W ramach projektu zaplanowano prace związane z utworzeniem 20 miejsc opieki w żłobku w tym: dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć i ich malowanie oraz zakup sprzętu, mebli, wyposażenia, pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz utworzeniem placu zabaw.

Z projektu będą mogły skorzystać dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Celem projektu jest utworzenie 20 miejsc w fili Żłobka Miejskiego w Zabrzu przy ul. Niedziałkowskiego 2 i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość zadania: 248 200,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 204 814,64 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.
W ramach projektu powstanie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej filii Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2.

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze z obszarów rewitalizowanych.

Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy.

Grupę docelową stanowią osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 – łącznie 40 osób.

Termin realizacji projektu od 01.10.2019 do 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 1 487 912,34 zł

Wartość dofinansowania: 1 339 121,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 264 725,48 zł

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasze małe skarby – zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy.

Grupa docelowa to osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 – łącznie 20 osób.

Termin realizacji projektu od 02.04.2018 do 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 590 665,55 zł.

Wartość dofinansowania: 519 785,68 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 502 065,71 zł

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
03.07.2017r.

Całkowita wartość projektu:
17.838.756,92zł

W tym wartość dofinansowania:
10 716 705,38zł

Okres realizacji projektu:
28.04.2016r. – 31.12.2018r.

Dnia 03.07.2017 r. została podpisana umowa nr UDA-RPSL.04.03.01-24-03EF/16-00
o dofinansowanie projektu pt. ” Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji i utrzymania oraz poprawę efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu materiałów i technologii sprzyjających lepszej wydajności w ramach zrealizowania kompleksowego projektu termomodernizacji.
Zakres działań projektowych obejmuje dziesięć obiektów użyteczności publicznej:

 1. Przedszkole nr 16 przy ul. Korczoka 96 w Zabrzu 
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu 
 3. Wolnostojący budynek sali gimnastycznej oraz zaplecze przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  nr 16, przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu 
 4. Przedszkole Nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrzu 
 5. Gimnazjum nr 29 przy Budowlanej 26 w Zabrzu 
 6. Zespół Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu 
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 34
  w Zabrzu 
 8. Żłobek Miejski przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu 
 9. Dom Dziecka przy ul. Park Hutniczy 15 w Zabrzu 
 10. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Sportowej 5 w Zabrzu 


Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynku, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła, wymianę oświetlenia, montaż wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła, montaż instalacji solarnej. Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów zgodnie ze Strategią ZIT Subregionu Centralnego.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:
-Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania
-Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza
-Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców,
-Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku (uatrakcyjnienie regionu i poprawa jego konkurencyjności).

Realizację projektu zaplanowano od marca 2016 r. do grudnia 2018 r.

Nazwa Projektu:
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap II

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
08.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu:
5 499 943,88 zł

W tym wartość dofinansowania:
4 674 946,33 zł

Okres realizacji projektu:
23.06.2017 r.-31.12.2020 r.

Opis przedsięwzięcia :
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji i utrzymania oraz poprawę efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu materiałów i technologii sprzyjających lepszej wydajności w ramach zrealizowania kompleksowego projektu termomodernizacji.

Zakres działań projektowych obejmuje trzy obiekty użyteczności publicznej:

 1. Przedszkole nr 14 przy ul. Piotra Ściegiennego 1 w Zabrzu, 
 2. Gimnazjum nr 9 przy ul. Olchowej 2 w Zabrzu, 
 3. Żłobek Miejski przy ul. Niedziałkowskiego 2. 

Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynku, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła, wymianę oświetlenia, montaż wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.

Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów zgodnie ze Strategią ZIT Subregionu Centralnego

Dodatkowe efekty realizacji projektu:
-Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania
-Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza
-Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców,
-Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku (uatrakcyjnienie regionu i poprawa jego konkurencyjności).

W lipcu br. miasto Zabrze podpisało umowę z Wojewodą Śląskim na realizację projektu dofinasowanego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Dofinasowanie wynosi 879 980,00 zł.
Projekt polega na przystosowaniu aktualnie zdegradowanego budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 na potrzeby żłobka, przez przebudowę wewnętrznego układu budynku w tym przebudowę klatki schodowej, wymianę stropów, więźby dachowej, przebudowę inst. elektrycznej oraz wod-kan.

Zostaną również przeprowadzone prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku.

W wyremontowanym budynku powstanie filia żłobka miejskiego z dodatkowymi 40 miejscami dla dzieci, których rodzice/opiekunowie powracają na rynek pracy. Powrót do pracy w sposób bezpośredni przyczyni się do zwiększenia aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Zabrza. Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Warto zaznaczyć, że przedmiotowa inwestycja jest finansowana z kilku źródeł zewnętrznych w tym z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych miasta Zabrze.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019.